Arquitecte Tècnic
JOAN MARTÍN REIG

 

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

 

  El Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges, estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

  Per a fer la inspecció contacteu amb nosaltres, ens encarreguem de tot.

 

 Quina finalitat té aquesta inspecció tècnica?

  La finalitat d'aquesta inspecció és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar  el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

 

En quins supòsits és obligatòria aquesta inspecció tècnica?

 S'han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:

- Els edificis plurifamiliars d'habitatges en funció de la seva antiguitat.

- Si ho determinen els programes o les ordenances locals.

- Si l'edifici  o els habitatges de l'edifici s'han d'acollir  a programes públics de foment de la rehabilitació

 

Hi ha un termini per fer aquesta inspecció tècnica?

 Segons l'antiguitat de l'edifici, els terminis màxims previstos per demanar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el certificat d'aptitud corresponent,  són els següents:

  

Antiguitat de l'edifici
Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930
Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950
Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960
Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970
Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971
Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

 

En què consisteix aquesta inspecció tècnica?

  La inspecció  és l'acció d'examinar l'edifici que duu a terme el/la tècnic/a competent a qui hagi estat encarregada, i que dóna lloc a l'informe de la inspecció tècnica  d'edificis d'habitatges.
Aquesta inspecció tècnica és visual, i es fa respecte d'aquells elements de l'edifici als quals s'hagi tingut accés.
 Quan les dades obtingudes en la inspecció visual no fossin suficients per a la qualificació de les deficiències detectades, el/a tècnic/a encarregat/da de la inspecció ha de proposar a la propietat de l'immoble fer una diagnosi de l'element o elements constructius afectats, o qualsevol altre tipus de proves que consideri necessàries.
 Si en aquesta inspecció el/la tècnic/a detecta alguna situació anòmala amb aparença d'infrahabitatge, cal que la comuniqui a l'Agència  mitjançant el model que es podrà trobar  en aquesta  web .
L' existència d'aquesta situació anòmala no condiciona la certificació d'aptitud de l'edifici mentre no afecti l'estabilitat o seguretat dels elements comuns de l'edificació.

 No forma part de la inspecció detectar possibles vicis ocults, ni preveure causes sobrevingudes.

 

Quina és la vigència del certificat d'aptitud?

 El certificat d'aptitud amb la qualificació d'apte té una vigència de 10 anys. Transcorregut aquest termini , cal renovar-lo, seguint el mateix procediment, dins de l'any següent al de la seva caducitat.